Private Enterprise Ladotherm is legal entity of Dr. Dmytro Fedorov for scientific consulting and  engineering on:

– Metal Powder Production by hydrogen reduction.

– Metal Powder Production by atomization/

– Industrial Heating.

– Heat Treatment.

Приватне Підприємство Ладотерм є юридичною особою к.т.н Дмитра Федорова для наукового консультування та інжинірингу з питань:

– Виробництво металевого порошку шляхом відновлення воднем.

– Виробництво металевого порошку шляхом розпилення/

– Промислові печі, пальники.

– Термічна обробка.

BACKGROUND

ІНФОРМАЦІЯ

Dmytro Fedorov is a retired senior scientist of the Ukrainian National Academy of Science. He is a life member of the Indian Powder Metallurgy Association. His interest is metal powder production by hydrogen reduction of metal oxides and by atomization of melts. He is a practical researcher, who implemented scientific ideas into the industry. 50 scientific publications reflect this experience, including 12 patents on inventions, confirmed by three countries Ukraine, Russia, India. The conference paper “Theoretical advantages of hot gas atomization of melts” got the Indian National award after prof. Tendulkar for the best scientific paper. The 20 years of scientific collaboration with Indian organizations linked the author with India. For six years he worked directly in Chennai and Hyderabad, then in Jamshedpur for “Tata Steel” to implement hydrogen reduction of metal oxides. Having partners in Ukraine, India, Saudi Arabia, he is eager to share his experience wider.

Дмитро Федоров, к.т.н, є старшим науковим співробітником Національної академії наук України у відставці. Він є довічним членом Індійської асоціації порошкової металургії. Його зацікавлення — отримання металевих порошків шляхом відновлення воднем оксидів металів і розпиленням перегрітих стопів. Практик, який впроваджував наукові ідеї в промисловість. 50 наукових публікацій відображають цей досвід, у тому числі 12 патентів на винаходи, підтверджені трьома країнами Україною, Росією, Індією. Доповідь на конференції «Теоретичні переваги розпилення розплавів гарячим газом» отримала Індійську національну премію проф. Tendulkar за кращу наукову роботу. 20 років наукової співпраці з індійськими організаціями пов’язали автора з Індією. Протягом шести років він працював безпосередньо в Ченнаї та Хайдарабаді, потім у Джамшедпурі на «Tata Steel» для впровадження водневого відновлення оксидів металів. Маючи партнерів в Україні, Індії, Саудівській Аравії, він прагне поділитися своїм досвідом ширше.

Top Menu includes scientific publication (Articles), history of the successful research studies&implementation (Achievement) in English. Middle menu includes the same in Ukrainian

Середнє меню включає наукові публікації (Статті), досвід успішних науково-технічних досліджень та впроваджень (Досягнення) Українською. Верхнє меню включає такі саме підрозділи англійською.